Logistika

Případová studie III. Discount

Charakteristika:Zlepšit řízení zásob suroviny G pro výrobu hlavního produktu H.H – hlavní produkt, výroba rovnoměrně rozdělena během roku, 120 kusů, prodej silně ovlivněn sezonností, prodejní cena H = 50 Dfl/kus, spotřeba suroviny G na...

Úkoly:

1.1. Rozdíl mezi fixními a variabilními náklady, zde použitý je jiný než obvyklý rozdíl při výpočtu výrobní ceny a variabilních nákladů. Vysvětlete. Uvedený případ, vztah nákladů na zásoby a skladování k objednávanému množství– fixní,...

Materiálový tok …

Materiálový tok mezi jednotlivými stroji v ks M1 M2 M3 M4 M5 M6M1 0 85 20 18 6 13M2 30 0 3 1 5 9M3 32 0 0 0 0 2M4 36 7 0...

Matematický model ( lineární programování

Druh omezení Výrobek 1 Výrobek2 Výrobek 3 … Výrobek i ….. Výrobek n Smysl omezení Disponibilní množstvíMateriál 1 m11 m12 m13 …. m1i …. m1n ≤ M1Materiál 2 m21 m22 m23 … m2i …...

Pracoviště p

Pracoviště p pp1 pp2 pp3 … ppi … ppn ≤ PpVýrobek 1 1 … … ≤ V1 maxVýrobek 1 1 … … ≥ V1minVýrobek 2 1 … … ≤ V2 maxVýrobek 2 1 …...

MPx …

MPx MPy marginální produkt faktoru——- = ——-Px Py cena faktoru Hodnocení variant technologických postupů , použití surovin a materiálů Rozhodnout mezi třemi variantami technologických postupů Varianta Potřeba faktoru X /jednotku produkce Potřeba faktoru Y/...

0 2 4 6 8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Počet j X Křivky Mc Kinsleye – vztah nákladů a výkonů technologií Optimalizace struktury produkce Nalezení optimální struktury...

MRP s uzavřenou smyčkou

MRP s uzavřenou smyčkou Zpětnovazební informace MRP II (manufactoring resource planning)Plánování průmyslových zdrojů Produkční funkce Q = f ( X, Y ) Q Objem produkce v naturálních jednotkách X,Y Výrobní faktory (kapitál, práce, energie,...

C. Grafický model

C. Grafický model Vztah výrobní a informační strategie firmy MRP I (material requirment planning)Plán materiálových požadavků