Logistika

– zásoby představují:

o nákladovou položku (nepřímo ve výpočtu hosp. výsledku)o majetkovou položku (přímo v rozvaze) NÁKLADY NA ZÁSOBY– tím, že držíme nebo nedržíme zásoby, mohou vznikat tyto druhy nákladů na:o objednací náklady v zásadě fixní náklady...

Důvod logistického přístupu:

o čas, jako opěrný pilíř systému – reaguje zhodnocovaní proces, tj. výměnu zboží, informací a plateb, a to jiným způsobem než přes jednotlivé dílčí fce – dřívější ekonomické podmínky trhu prodávajícího nevyžadovaly respektování času...

o ukazatelé jakosti

 průměrný čas zdržení v příjmu počet vadných dodávek počet vracených dodávek počet zdržených dodávek průměrný čas opětovného objednání – MATERIÁLOVÝ TOK A DOPRAVAo strukturní a rámcové ukazatelé zakázky na dopravu ujetí trasy stupeň...

o ukazatelé hospodárnosti

 dopravní náklady na dopravní zakázku průměrné dopravní nákl. na váhovou jednotku vázanost kapitálu v nevyužitých zásobácho ukazatelé jakosti stupeň servisu dodržování termínu výskyt škod ODLIŠNOST LOGISTICKÝCH PŘÍSTUPŮ V EKONOMICE PODNIKU OD BĚŽNÉHO POJETÍ...

PRO LOGISTICKÝ PŘÍSTUP MUSÍ PLATIT

– zájem se zaměřuje na určitou finální produkci, sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou– zabývá se koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmot. procesů, které předcházejí dodání fínáln. v. zákazníkovi...

SYSTÉM LOGISTICKÝCH UKAZATELŮ

– NÁKUPo strukturní a rámcové ukazatelé počet nákupních míst rozsah nakupovaného materiálu objednávky na měsíc struktura objednávek počet dodavatelů celk. náklady v příjmu o ukazatelé produktivity čas příjmu zboží na zásilku stupeň využití vykládacích...

ÚČELOVÁ VYMEZENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

– logistická koordinace průtoku mat. a inf. různými úseky podniku je nesnadnou záležitostí– znamená to, že:o pro nákup jsou výhodné velké dávky od spolehlivých dodavatelůo výroba potřebuje pracovat ve velkých výrobních dávkách, s malým...

o 3. rozpor:

 zkrácení průběžné doby výroby dosažení nízkých nákladů na přípravu výrobyo 4. rozpor: přizpůsobit výrobu kolísající poptávce optimálně využívat výrobní kapacityo 5. rozpor: vyrábět široký sortiment výrobků s individuálními variantami zachovat hromadný charakter výroby...

DISTRIBUCE – nástroj obchodní logistiky

– Aktivizační distribuce:o odbytová cesta: přímá, nepřímá, smíšenáo odbytová forma: vlastní, cizí– Fyzická distribuce:– skladování, vyřízení objednávek, doprava ÚLOHA A FUNKCE DISTRIBUCE1. ← vytváří → 2.přidanou hodnotu ↓ rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou realizuje:–...

ORGANIZAČNÍ FUNKCE DISTRIBUCE

– doprava– skladování na všech úrovních– obchodní zpracování (balení aj.)– změna sortimentu z výroby na obchodní– jiné služby (servis aj.)– … 6 HLAVNÍCH POLOŽEK LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ pokrývá 14 hlavních log. čin.– prognózování/plánování poptávky– logistická...